Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN CrossFit Łuków
*Opłacenie karnetu/wejścia jednorazowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu klubu CrossFit Łuków.
**kupując karnet/wejście automatycznie klient staje się Członkiem Klubu

1.Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

2.Dzieci poniżej 5 roku życia przebywają na terenie Klubu pod opieką opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

3. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu w godzinach jego otwarcia.

4. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informację dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicy informacyjnej na terenie Klubu, na stronie internetowej oraz na mediach społecznościowych Klubu.

5. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją i zawodami sportowymi. Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

6. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach z przyczyny odwołania zajęć.

7. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.

8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

9.Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

10.Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.

11.Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.

12. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie Klubu za jego prośbą.

13. Po zakończonych ćwiczeniach na sali treningowej, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

14. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego z wybranego wariantu.

15.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, lecz nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

16.Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, oraz nieprzestrzeganie instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

17.Klub informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując, że Klubowicz ćwiczy na własną odpowiedzialność.
18.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

19.Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

20.Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swoich obiektów i aktywności klubowych w celach reklamowych i promocyjnych, utrwalając wizerunek Członka Klubu. Członek Klubu zrzeka się roszczeń z tego tytułu.